Tuesday, 22 March 2011

The pension debate - foreword

Time to catch up with the pension debate. A long two-part post is in the phase of preparation, due to be published on Saturday (part 1) and Sunday (part 2)

Today's post in the wake of yesterday's debate, to dispel all doubts concerning the owner ship of assets kept in pension funds. Don't let anyone fool you, these assets do not belong to people. Unless you call into question the ruling of the Supreme Court handed down on 4 June 2008. Some crucial excepts below, in Polish, as Poles are involved in the issue...

„środki te na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, znajdują się w ograniczonej dyspozycji ich członków, co może świadczyć o ich częściowo prywatnym charakterze. Jednakże z uwagi na to, iż powstają one z podziału funduszy o charakterze publicznoprawnym, to jest z podziału składki na ubezpieczenia społeczne (art. 22 ust 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) stanowią formę realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego wynikających z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP (…)

System emerytalny ma charakter powszechny i jego celem jest urzeczywistnienie zawartego w art. 67 ust. 1 Konstytucji prawa każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie został on skonstruowany przez ustawodawcę dla indywidualnych ubezpieczonych (…)

…system emerytalny oparty na zasadach ubezpieczeniowych charakteryzuje się przymusem ubezpieczenia społecznego związanym ściśle z obowiązkiem odprowadzania składek , a powstający z mocy przepisów ustawy systemowej stosunek ubezpieczenia społecznego ma charakter publicznoprawny. Inaczej rzecz ujmując, środki na ubezpieczenie społeczne, w szczególności emerytalne, są i będą przeznaczone na wypłatę świadczeń dla innych podmiotów aniżeli mich płatnik i w tym znaczeniu są środkami publicznoprawnymi (…)

Składki na ubezpieczenia emerytalne nie są prywatna własnością członka funduszu (…)

…składka emerytalna, z uwagi na jej przeznaczenie na tworzenie funduszu emerytalnego, posiada publicznoprawny ubezpieczeniowy charakter, który zachowuje nadal po przekazaniu przez Zakład jej części do funduszu.”


Almost three years have passed and I still feel sorry for Mr Mielczarek, a financier from Warsaw who waged war against pension funds on his own and lost it...

To be continued on Saturday and Sunday...

2 comments:

adthelad said...

Please check the link you assigned under Mr Mielcak - it takes me to my Blogger profile. Or perhaps there's something wrong at my end?

student SGH said...

Adam, now it's fixed!

When writing the post I was grappling with html and didn't sort it our properly.

Take care!